· 

Morning Plane Spotting - 18.05.2019

Morning Plane Spotting - 18.05.2019

 

Special - Thai B747 (HS-TGA)